Welkom

Wie zijn wij?

Wie wij zijn is eigenlijk niet zo belangrijk, het gaat absoluut niet om ons, maar om de Heere, de almachtige God, en Schepper van hemel en aarde.  Alle eer komt Hem dan ook toe!

Wij zijn heel eenvoudig “Christenen”, mensen die door Gods genade geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, voor hem of haar op aarde is gekomen, is gestorven voor hun zonden en op de derde dag is opgestaan uit de dood, precies zoals het Woord van God, de Bijbel, reeds had aangekondigd!

Iedereen die in Hem gelooft, wordt een kind van God. Allen die dit geloven, zijn “broeders en zusters ”van elkaar door dat ene geloof in Jezus Christus.

Daarom vinden we dat de naam “gelovigen ”of  “Christenen” voldoende is, we willen net als zoveel anderen in kerken en gemeentes, alleen maar gelovige- en overtuigde christenen van Christus zijn. “Broeders en zusters” duidt alleen maar op onze relatie met elkaar als Christenen:  1 in het geloof!

Daarom werden onze bijeenkomsten door andere Christenen als vanouds vaak aangeduid als “de samenkomsten van de broeders”, of “Christelijke bijeenkomsten ”of ook wel als de “Vergadering van Gelovigen”…. Als dat een eenvoudige beschrijving is van het feit dat we alleen maar als gelovigen samenkomen, is dat –wat ons betreft- , voldoende. Maar het kan geen aparte kerkelijke denominatie zijn, want er is immers maar 1 kerk; de Gemeente van Jezus Christus, die alleen maar bestaat uit alle ware gelovigen! En wij als mensen hebben niet het recht om die Kerk in tal van eigen kerkjes in te delen!

Wij geloven dat de Bijbel van kaft tot kaft het Woord van God is, het Heilige, geïnspireerde en volmaakte Boek dat Gods Geest heeft ingegeven aan de diverse schrijvers om het precies op die manier weer te geven zoals God het zelf wilde. Voor ons is dan ook de hele inhoud van de Bijbel het Woord van God. Door middel van lezen en vooral studie van de Bijbel kunnen we begrijpen wat we lezen.

U zult zich afvragen; “waar staan deze gelovigen in Winschoten nu eigenlijk voor?

Vanuit Gods Woord brengen we de volgende punten hiervoor onder uw aandacht.

De mens is door God geschapen en God wist dat dit scheppingswerk zeer goed was. Maar de eerste mens is in zonde gevallen, en daarmee is de zonde (het kwaad) in de wereld gekomen! Alle mensen worden sindsdien in zonde geboren; het principe van de zonde woont in iedereen. Op deze wijze is het beginsel van het kwaad in ons allemaal gekomen en zijn we daardoor verloren. We kunnen onszelf niet bevrijden van dit beginsel van de zonde, en ook niet van de schuld van alle verkeerde daden, woorden en gedachten die ons ver van een heilig en rechtvaardig God verwijderd hebben.

Diezelfde Heilig- en Rechtvaardig God wist ook dat wij onszelf en elkaar niet kunnen verlossen door goede werken, religie of een goede en hoogstaande moraal.

Daarom zond God zijn geliefde Zoon naar deze aarde; Jezus Christus! Deze kwam als de volmaakte Mens hier op aarde, leefde volkomen tot Gods eer en gaf Zichzelf over in de dood om ons te kunnen verzoenen met een God die Heilig en Rechtvaardig is!

Ieder mens  -onafhankelijk van zijn taal, cultuur, sekse en/of religie- die door Gods Genade erkend dat ook hij of zij een zondaar is en dit ook belijdt, krijgt van diezelfde God zonder een tegenprestatie te moeten leveren, vergeving en eeuwig leven! Hij of zij wordt een kind van God en zal nu door de kracht van de Heilige Geest willen leven tot eer van zijn of haar Redder en Heer…Twijfel aan de verlossing die God aanbiedt, of twijfel aan de vraag of het ook voor mij bestemd is, is twijfelen aan God. Een dergelijke twijfel is het werk van de vijand van God, de satan, de duivel…

Maar als iemand nederig, gelovend en vooral vertrouwend Gods Woord aanvaardt, is hij of zij een Christen geworden, een volgeling of eigenlijk; een discipel van Jezus Christus.

Maar wij leven niet als eenlingen op aarde. Christus is gestorven om de verstrooide kinderen van God bijeen te vergaderen en tot iets heel nieuws te maken: de Kerk of Gemeente, die in het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 2 gevormd werd door de uitstorting van de Heilige Geest. Gods Woord roept op om afstand te nemen van de zonde en ongerechtigheid ( 2 Timotheus 2 : 19-22) en ons zo samen met andere gelovigen ijverig in te zetten  voor de verspreiding van het evangelie, de verkondiging van Gods Woord tot opbouw van de gelovigen en uiteraard voor het brengen en handhaven van Gods eer. Die eer moet zeker in Zijn Gemeente worden hooggehouden.

Dit zal allemaal niet lang meer nodig zijn, immers binnenkort komt de Heere Jezus terug om al Zijn verlosten, onafhankelijk van de vraag bij welk kerkgenootschap ze horen, op te nemen in de eeuwige heerlijkheid. Daarna zal hij oordeel uitoefenen over de mensen die Hem hebben afgewezen!

Er staat nog veel meer in de Bijbel dat de moeite waard is om te ontdekken. Deze opsomming kan dus nooit volledig zijn. Elke menselijke poging om Gods gedachten in eigen woorden samen te vatten is per definitie onvolmaakt. Gods Woord, de Bijbel is genoeg voor een ieder die gelooft; we hebben dan ook GEEN schriftelijke geloofsbelijdenis opgesteld, alhoewel we de essentiële geloofswaarheden van het christendom volmondig kunnen beamen…