Beleidsplan

Stichting Vergaderlokaal Winschoten
RSIN/fiscaalnummer: 82.19.710

Bovenkruier 20
9679GE SCHEEMDA

Scheemda, november 2023

De hoofdlijnen van het beleidsplan voor het jaar 2023

De stichting Vergaderlokaal heeft tot uitdrukkelijk doel het verwerven , onderhouden en beheren van een gebouw aan de mr. Jan Fresemann Vietorstraat 22 te Winschoten, voor christelijke bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord, alsmede het bevorderen van – en ondersteunen van het brengen van het evangelie, dit allemaal in de ruimste zin- en betekenis.

De hoofddoelstelling is (aldus de statuten) :

  1. het uitdragen van het Christelijke evangelie door middel van houden van bijeenkomsten, seminars en het houden van gebedsbijeenkomsten, het organiseren van regionale Bijbelbesprekingen voor de noordelijke regio voor zowel t.b.v. Christenen in Nederland als ook die in de aangrenzende regio in Duitsland.
  2. inzameling van gelden t.b.v. een bijdrage voor het levensonderhoud van behoeftigen en zendelingen uit de regio en daarbuiten in Nederland, maar ook in het buitenland. Teneinde dit te kunnen verwezenlijken, wordt er een gebouw in stand gehouden met een deel van de te verwerven inkomsten uit collectes en giften. Tevens bestaan de financiële middelen uit inkomsten verkregen door erfstelling, legaat of schenkingen, donaties en kapitaalsbijdragen van begunstigers, renten van kapitalen en overige wettige inkomsten.

Deze gelden worden beheerd door een stichtingsbestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester(functies al dan niet gecombineerd), die hiervoor geen salaris en ook geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. De ontvangen gelden worden deels gebruikt voor de doelen als hierboven beschreven en een deel wordt gebruikt voor de betaling van de noodzakelijk te maken onkosten die het beheer van het gebouw met zich meebrengt zoals o.a. het plegen van noodzakelijk onderhoud.

Voor de uitvoering van het beleidsplan gebruikt het stichtingsbestuur daartoe als leidraad de in 1972 opgestelde statuten. Jaarlijks wordt  er conform deze statuten een financiële verantwoording afgelegd waarbij een externe accountant de rekening en verantwoording op stelt. De stukken hiervoor worden aangeleverd door het stichtingsbestuur, waarna deze openbaar zullen worden gemaakt.

Overzicht en verslag van de activiteiten 2023

  1. Wekelijkse bijeenkomsten voor de mensen uit de noordelijke regio (maar ook elders in Nederland), waarbij eveneens regelmatig ook mensen uit de aangrenzende regio in Duitsland aanwezig zijn.
  2. Wekelijkse gebedsbijeenkomsten
  3. Maandelijkse regionale bijeenkomsten voor Bijbelbesprekingen
  4. Het organiseren van lezingen over een Bijbels onderwerp, waarbij mensen uit de regio en aangrenzende gebied in Duitsland worden uitgenodigd.
  5. Het onderhouden van contacten met zieken- en behoeftigen met eventuele financiële- en/ of materiele
  6. Het plegen van onderhoud aan een gebouw en de directe omgeving, waarbij het bestuur van de stichting is gebonden aan overheidsvoorschriften in verband met de toekenning van de status van “karakteristiek” aan het pand.

Namens de Stichting Vergaderlokaal Winschoten

J. Nanninga, secretaris.