Beleidsplan

Stichting Vergaderlokaal Winschoten
RSIN/fiscaalnummer: 82.19.710

Bovenkruier 20
9679GE SCHEEMDA

Scheemda, mei 2024

De hoofdlijnen van het beleidsplan voor het jaar 2024

De Stichting Vergaderlokaal te Winschoten heeft tot uitdrukkelijk doel, het verwerven, onderhouden en beheren van een gebouw aan de mr. J. Fresemann Vietorstraat 22 te Winschoten ten behoeve van christelijke bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord, maar ook het bevorderen van- en ondersteunen van het brengen van het christelijk evangelie, in de ruimste zin – en betekenis.

Volgens de statuten is de hoofddoelstelling:

 1. het uitdragen van het Christelijk evangelie door middel van bijeenkomsten, seminars en het houden van gebedsbijeenkomsten, het organiseren van regionale Bijbelbesprekingen voor de noordelijke regio voor christenen in Nederland en het grensgebied met Duitsland.
 2. de inzameling van gelden t.b.v. een bijdrage in het levensonderhoud van behoeftige (gelovige)mensen en zendelingen in de regio en daarbuiten, zelfs tot in het buitenland. Teneinde dit allemaal te kunnen verwezenlijken, wordt er een gebouw in stand gehouden met een deel van de te verwerven inkomsten uit collectes en overige giften. Tevens bestaan de financiële middelen van de stichting uit inkomsten door erfstelling, legaat of schenkingen, donaties en kapitaalsbijdragen van begunstigers, renten van kapitalen en overige wettige inkomsten. Onze stichting heeft een ANBI registratie en wordt als zodanig erkent door de belastingdienst.

De ontvangen gelden worden beheerd door een stichtingsbestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester (functies al dan niet gecombineerd), die hiervoor geen salaris of een vergoeding krijgen. De ontvangen gelden worden deels gebruikt voor de doelen als hiervoor beschreven en een deel dat gebruikt wordt voor de instandhouding zoals het onderhoud van het onroerend goed.

Voor de uitvoering van het beleidsplan gebruikt het stichtingsbestuur daartoe als leidraad de in 1972 opgestelde statuten. Jaarlijks wordt er conform deze statuten een financiële verantwoording afgelegd, waarbij een externe accountant de rekening en verantwoording opstelt. De stukken hiervoor worden aangeleverd door het stichtingsbestuur, waarna deze –na goedkeuring- openbaar zullen worden gemaakt.

Overzicht en verslag van de activiteiten 2024

Een beknopt overzicht van activiteiten voor 2024

 1. Wekelijkse bijeenkomsten voor de gelovigen uit de regio en daarbuiten;
 2. Wekelijkse gebedsbijeenkomsten;
 3. Het bij gelegenheid organiseren van bijeenkomsten voor Bijbelbesprekingen;
 4. Organisatie van lezingen met een Bijbels thema;
 5. Het onderhouden van contacten met zieke- en behoeftige gelovigen met indien nodig ondersteuning;
 6. Het plegen van noodzakelijk onderhoud van een gebouw en de directe omgeving, waarbij het bestuur gehouden is door de overheid aan de voorschriften die behoren bij een zgn. “Karakteristiek pand”. Dit brengt in de praktijk extra kosten met zich mee…

Er zijn in 2024 gelden uit de collectes uit 2023 overgemaakt aan de volgende doelen:

 1. Ondersteuning behoeftigen in Malawi;
 2. Ondersteuning zendeling br. Herve Theret;
 3. Noden in Oekraïne;
 4. Behoeftigen en nood in India
 5. Financiële ondersteuning van een ernstig zieke zuster;
 6. Honger in de Sahel landen
 7. Distributie van Bijbels in het franstalig deel van Afrika.

Bovengenoemde doelen zijn overgemaakt via de Stichting Uit Het Woord der Waarheid te Aalten.

Namens de Stichting Vergaderlokaal Winschoten

J. Nanninga, secretaris.