Beleidsplan

Teneinde de doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken wordt een gebouw in stand gehouden (tevens gebruikt als kerkgebouw) met een deel van de te verwerven inkomsten te behoeve van de exploitatie.

Inkomstenverkrijging

De inkomsten ten behoeve van de stichting worden uit de volgende bronnen ontvangen, te weten:
1. het door de oprichters bij de oprichting afgezonderde kapitaal;
2. hetgeen door de stiching door erfstelling, legaat of schenking wordt verkregen;
3. donaties uit kapitaalsbijdragen van begunstigers;
4. rente-inkomsten van beheerd kapitaal;
5. andere wettige inkomstenbronnen.

Vermogensbeheer

Het beheer van het vermogen van de stichting geschiedt conform de daartoe opgestelde statuten door het bestuur, dat is samengesteld uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, die gezamenlijk bevoegd en verantwoordelijk zijn voor alles wat de stichting betreft.
Jaarlijks wordt daartoe uiterlijk binnen 4 maanden na het einde van het kalenderjaar door de penningmeester aan het bestuur een schriftelijke rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beheer en wordt het beleid voor het komende kalenderjaar besproken en de doelstellingen getoetst. Ten aanzien van de aanschaf van mogelijke roerende goederen die het bedrag van € 4.500 te boven gaat is een meerderheid van geldige stemmen vereist. In de praktijk worden de grote uitgaven voor o.a. het reguliere- en bijzondere onderhoud uitsluitend gedaan na unanieme instemming van alle bestuursleden met gelijkheid van stemmen.
Dit geldt eveneens voor het aangaan van eventuele borgtochten en geldleningen ten behoeve van stichting. Een dergelijke situatie heeft zich echter tijdens het ruim 40 jarige bestaan van de stichting nog nimmer voorgedaan.
Ten aanzien van de jaarlijkse besteding van de inkomsten en uitgaven wordt een verkorte jaarrekening samengesteld en ter beschikking gesteld van iedereen die hiervoor belangstelling heeft. Deze jaarrekening beoogt een helder beeld te geven van alle in een jaar ontvangen gelden, alsmede de noodzakelijke uitgaven teneinde de stichting op adequate wijze haar werk te kunnen laten doen. Deze gelden worden hoofdzakelijk aangewend voor de verwezenlijking van de doelstellingen die de stichting voor ogen heeft.

De ontvangen gelden worden hierbij als volgt benut, te weten:
– het houden van godsdienstige samenkomsten van christenen in de regio en daarbuiten;
– het organiseren van evangelisatie-activiteiten;
– het in voorkomende gevallen organiseren van seminars voor de jeugd uit de regio en ver daarbuiten;
– het onderhouden en ondersteunen van behoeftigen in de regio en in het buitenland (missionarissen);
– het beschikbaar stellen van gelden t.b.v. evangelisatiewerk in binnen- en buitenland;
– het onderhouden van zendelingen in zendingsgebieden internationaal;
– teneinde deze doelen te kunnen verwezenlijken worden er tot slot gelden aangewend voor de instandhouding en exploitatie van een gebouw, alsmede gelden hiervoor gereserveerd, teneinde alle genoemde activiteiten onderdak te kunnen (blijven) bieden.

Indien er na een onverhoopte opheffing van de stichting, financiële middelen resteren, dan zullen deze worden aangewend ten behoeve van (een) stichting(en) met een soortelijke doelstelling, conform de daartoe in de statuten opgestelde bepalingen.

Ons beloningsbeleid
Er worden volstrekt geen gelden aangewend voor de beloning -in welke vorm dan ook- ten behoeve van de bestuurders en/of de vrijwilligers van de stichting. Er wordt eveneens geen onkostenvergoedingen verstrekt aan genoemde partijen.