Stichting

Voor het beheer van ons lokaal hebben we een stichting opgericht.

Deze stichting is een ANBI. We moeten hiervoor aan ee naantal voorwaarden voldoen. Deze pagina geeft daar invulling aan.

Doelstelling van de stichting

De hoofddoelstelling is het uitdragen van het christelijke evangelie door middel van het houden van godsdienstige samenkomsten en bidstonden, het organiseren en houden van regionale Bijbelbesprekingen voor de regio, alsmede jeugdseminars. Er worden daartoe gelden ingezameld t.b.v. van het levensonderhoud van behoeftige christenen en zendelingen in binnen- en buitenland. Teneinde deze doelstelling te kunnen verwezenlijken, wordt er een gebouw in stand gehouden met een deel van de te verwerven inkomsten.